A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Uście Gorlickie

numer telefonu Urzędu Gminy: 18 3516041, 18 3516002, 18 35160042, 18 3516075

Wójt Gminy - Zbigniew Ludwin (sekretariat): wew. 31
Sekretarz Gminy - Marek Oleś: wew. 34
Skarbnik Gminy - Ewa Garbowska-Góra: wew. 47

Nazwa referatu
(znak)
Imię i nazwisko Funkcja Nr wew. Opis zakres prowadzonych spraw
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BPŚ)
Długoń Roman Inspektor 37 prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg gminnych i mostów, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Powiatowym Zarządem Dróg i Obwodem Drogowym w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy
Grzesiak-Hryc Ewa Inspektor 41 prowadzenie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie z inspekcją ochrony środowiska a w szczególności dostarczanie jej informacji o stanie środowiska, wydawanie zezwoleń na pobór żwiru, prowadzenie zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
Kędzior Robert Inspektor 51 planowanie, przygotowywanie i prowadzenie inwestycji z zakresu telefonizacji, gazyfikacji, elektryfikacji, oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w ciepło, realizacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uzdrowiska, prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót dotyczących inwestycji gminnych
Iwona Markowicz Młodszy referent 51 prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, przygotowywanie zaświadczeń i wypisów z planu zagospodarowania i studium zagospodarowania przestrzennego, wystawianie faktur za usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków do kanalizacji na odcinkach kanalizacji znajdujących się na stanie środków trwałych gminy, zakładanie i prowadzenie kont osobowych nabywców w/w usług, rejestru umów, windykacji należności
Karaś Paweł Młodszy referent 51 gospodarowanie lasami gminy, prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
Ewa Matuszyk Referent 41 prowadzenie spraw gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy oraz lokali socjalnych i użytkowych najmu lokali gminy, dodatki mieszkaniowe, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków gminy i ich urządzeń technicznych, zaopatrzenie w materiały budowlane, materiały kancelaryjne, biurowe, środki czystości i opał, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń, prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprawy promocji gminy
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR)
Jagieła-Maczuga Jadwiga Podinspektor 37 prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, komunalizacja mienia, postępowania w sprawie udzielania informacji publicznej.
Referat Finansowy (FN)
Ewa Garbowska-Góra Skarbnik
Kierownik
47 kierowanie i nadzorowanie pracy referatu finansowego
Durlak Piotr Podinspektor 38 obsługa kasy
Rydarowicz Stanisława Inspektor 33 prowadzenie wymiaru podatków, kontrola i weryfikacja danych składanych w informacjach podatkowych, prowadzenie dokumentacji stosowanych ulg i zwolnień, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenie dokumentacji podatku transportowego,
Wasula Dorota Podinspektor 39 prowadzenie ksiąg rachunkowych - wydatki budżetowe, prowadzenie ewidencji szczegółowej planu wydatków i dochodów
Zdunek Bożena Podinspektor 39 prowadzenie księgowości podatkowej - rozliczanie przypisów, odpisów, wpłat itp., wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, obsługa płac UG, rozliczanie opłaty uzdrowiskowej
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)
Oleś Marek Sekretarz
Kierownik
34 organizowanie i nadzorowanie pracy urzędu, kontrola terminowości i zgodności z przepisami spraw załatwianych przez urząd, organizacja wyborów
Ciastoń Agnieszka Pomoc administracyjna 43 informacja turystyczna, pomoc administracyjna w referacie finansowym
Królewski Stefan Podinspektor 52 działalność gospodarcza, współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi oraz jednostkami OSP, zezwolenia na organizację imprez masowych oraz transport drogowy, zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP oraz ochrona p.poż, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii sprawy obronne, zarządzenie kryzysowe
Łukaszyk Angelika Pomoc administracyjna 31 prowadzenie sekretariatu
Migacz Agata Inspektor 50 obsługa kadrowa urzędu, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy, wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu (FUSR)
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Drąg Halina Kierownik 49  prowadzenie USC (obsługa systemu rejestrów państwowych), sprawy meldunkowe, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk
Stanowisko ds. Rozwoju Gminy (R)
Wansacz Elżbieta Inspektor 46 podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań samorządu z dostępnych programów i konkursów oraz współpraca w tym zakresie z innymi samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi grupami działania itp., konsultant funduszy europejskich i strukturalnych dla mieszkańców
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Orchel Grażyna Kierownik 21

Numer bezpośredni 18 351 64 91

lub centrala Urzędu Gminy

18 351 60 41 wew. 44

Baran Monika 25
Bogdańska Dorota 25
Synowiec-Świędrych Katarzyna 25
Koszyk Małgorzata 23
Waszczyszak Grażyna 23
Muchacka Małgorzata 20
Bołdyś Lidia 22
Wojnarski Bogdan 22

Wykaz alfabetyczny pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

centrala urzędu

Nazwisko i imię Numer
wewnętrzny
Numer
zewnętrzny
Baran Monika 44/25 18 351 64 91
Bardo Mardo (Skarbnik) 47 centrala urzędu
Bogdańska Dorota 44/25 18 351 64 91
Bołdyś Lidia 44/22 18 351 64 91
Ciastoń Agnieszka 43 centrala urzędu
Długoń Roman 37
Drąg Halina 49
Durlak Piotr 38
Grzesiak-Hryc Ewa 41
Markowicz Iwona 51
Jagieła-Maczuga Jadwiga 37
Kędzior Robert 51
Karaś Paweł 51
Koszyk Małgorzata 44/23 18 351 64 91
Królewski Stefan 52 centrala urzędu
Ludwin Zbigniew 31 (sekretariat)
Łukaszyk Angelika 31
Matuszyk Ewa 41
Migacz Agata 50
Muchacka Małgorzata 36 18 351 64 91
Oleś Marek (Sekretarz) 34 centrala urzędu
Orchel Grażyna 44/21 18 351 64 91
Rubicz Krystyna 55 centrala urzędu
Rydarowicz Stanisława 33
Synowiec-Świędrych Katarzyna 36 18 351 64 91
Wansacz Elżbieta 47 centrala urzędu
Wasula Dorota 38
Waszczyszak Grażyna 44/23 18 351 64 91
Wojnarski Bogdan 44/22 18 351 64 91
Zdunek Bożena 33 centrala urzędu
Dobek Jolanta - Przewodniczący Rady Gminy 36 centrala urzędu
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005