A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  zawiadamiam:

  1. o podjęciu przez Radę Gminy Uście Gorlickie uchwał:
    1. Nr XVII/150/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” „Wysowa – Blechnarka – Ropki – Hańczowa” w Gminie Uście Gorlickie obejmującej część działki nr 40/2 położonej w Ropkach;
    2. Nr XXI/202/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie w obejmującej część działki nr 45/4 położonej w Kunkowej;
  2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 stycznia 2017r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Uście Gorlickie.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005