A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie - publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Dzienniki Ustaw - publikowane przez Rządowe Centrum Legislacji

Monitory Polskie - publikowane przez Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego - publikowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie


Plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” - wsie: Wysowa, Blechnarka, Ropki, Hańczowa (uchwała nr XLVIII/457/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” - wieś Uście Gorlickie (uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III" - wsie: Kwiatoń, Skwirtne, Regietów (uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” - wsie Nowica, Kunkowa (uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 września 2011 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” - wsie: Gładyszów, Smerekowiec, Zdynia, Konieczna (uchwała nr XIV/133/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” - wsie: Brunary, Czarna, Stawisza, Śnietnica (uchwała nr XXI/180/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” - wsie Banica, Izby (uchwała nr XXI/181/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 sierpnia 2012 r.)

Dokumenty dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie


Plany, starategie, programy itp.

Statut Uzdrowiska Wysowa-Zdój (oraz Uchwała Rady Gminy Uście Gorlickie zmieniająca Statut)

Plan Rozwoju Uzdrowiska Wysowa-Zdrój na lata 2009-2015

Plan Odnowy Miejscowości Uście Gorlickie na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Wysowa-Zdrój na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Kwiatoń na lata 2009-2015

Plan Odnowy Miejscowości Hańczowa na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Konieczna na lata 2009-2015

Plan Odnowy Miejscowości Skwirtne na lata 2009-2015

Plan Odnowy Miejscowości Gładyszów na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Nowica na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Zdynia na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Smerekowiec na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Kunkowa na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Czarna na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Stawisza na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Blechnarka na lata 2011-2018

Plan Odnowy Miejscowości Regietów na lata 2013-2022

Plan Odnowy Miejscowości Banica na lata 2013-2022

Plan Odnowy Miejscowości Skwirtne na lata 2013-2022

Plan Odnowy Miejscowości Brunary na lata 2013-2022

Plan Odnowy Miejscowości Śnietnica na lata 2013-2022

Roczny program współpracy gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016 rok

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie na rok 2016

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie na rok 2016

Plan pracy Komisji Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Bezpieczeństwa Rady Gminy Uście Gorlickie na rok 2016

Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie na rok 2016

Plan pracy Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie na rok 2016

Strategia Rozwoju Gminy Uście Gorlickie

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uście Gorlickie

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Uście Gorlickie do roku 2032

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2015

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005