A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego/samodzielnego życia, pomocy adekwatnej do potrzeb, wsparcie w uczestniczeniu w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Usługa asystencji osobistej jest szansą dla osób z niepełnosprawnościami na poprawę jej funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

2024-03-15 20:22:00

Od 15 lutego 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim rozpoczęliśmy wdrażanie Standardów Ochrony Małoletnich. Realizujemy wszystkie niezbędne działania, aby dzieci w naszym Ośrodku czuły się bezpieczne i mogły korzystać z możliwości realnego rozwoju i wsparcia.

To jest dla nas priorytetowe zadanie. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Każde dziecko na prawo do bezpieczeństwa, miłości, rozwoju, a my dorośli jesteśmy za to odpowiedzialni.

2024-03-12 21:42:00

Rodzina wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. zaprzyjaźniona rodzina lub sąsiedzi.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/ burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające są uprawnione do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

2024-03-12 21:33:00

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 r. nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Dodatek osłonowy wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym do ogrzewania wykorzystuje się węgiel lub paliwa węglopochodne zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

2024-02-09 20:23:00

1 listopada 2023 r weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza nową formę świadczenia pomocy społecznej - usługi sąsiedzkie.

 

Usługi sąsiedzkie to świadczenie z pomocy społecznej fakultatywne ( uznaniowe) o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2023-12-27 20:19:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2023 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 zaprasza się mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

2023-11-29 21:06:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w związku
z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy domowej na obszarze Gminy
Uście Gorlickie, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania
Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej zwraca się
z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Uście Gorlickie
o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy domowej na terenie
tutejszej gminy.
Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie
prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte
w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla
nas bezcenną pomoc.
Termin wypełnienia do 30 października 2023 r.

2023-10-05 09:29:00

Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

2023-08-25 18:44:00

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 617, 941 i 2226).

2023-05-14 22:05:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005