A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę,
 • w przypadku przekroczenia powyższych kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
2022-01-11 21:53:00

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Nr 122/2021 r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie tj. 27.12.2021 r. informujemy, że termin składania ofert  w sprawie :

 

 1. 1.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 2.      Otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 3.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej -  Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Uściu Gorlickim typu  A   dla 15 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych   od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Zostaje ustalony na dzień 28.12.2021 r.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu),
w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim,  pok. nr 3.

 

 

Kierownik OPS

Grażyna Orchel

2021-12-20 23:20:00

Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynne w dniach 27 grudnia 2021 oraz 07 stycznia 2022

2021-12-20 23:18:00
Asystent Rodziny na 2021

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”- dofinasowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach w/w programu w formie jednorazowego dodatku .

2021-12-15 18:59:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 24 listopada
2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2026 zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026

W dokumencie tym wskazano założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 cel główny oraz cwele szczegółowe mające na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w ciągu najbliższych lat.

2021-11-29 23:18:00
Dofinansowanie zadania własnego na realizację zadania tj. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Celem zadania jest wsparcie finansowe zadań i programów w ramach realizacji zadań pomocy społecznej DOTACJA CELOWA W ramach w/w działania środki finansowe przeznaczone są na wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku.

2021-11-03 09:49:00

Szanowni mieszkańcy, w związku z opracowaniem nowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o zapoznanie się z opracowaną diagnozą problemu przemocy w rodzinie oraz analizą skali problemu przemocy w Gminie Uście Gorlickie.

2021-10-22 19:38:00

AKTUALIZACJA INFORMACJI z dnia 16.09.2021 r.

„POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE NA LATA 2019-2023”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 2/2021 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

2021-09-16 09:55:00
Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

Informacja o szczepieniu podczas Dni Huculskich

2021-09-16 08:31:00

Spotkanie z ekspertem ZUS który pomoże w założeniu profilu PUE

2021-08-24 14:35:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005