A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

2022-08-18 22:18:00

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty została wprowadzona nowa regulacja tj. że, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który musi spełnić wymogi:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 

 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 

 • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

 

 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 

 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 

 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy
2022-07-25 21:54:00

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

            Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono

zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

2022-07-08 15:25:00

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Aneksem Nr 1/2022 zostało zwiększone dofinasowanie zadania własnego na realizację zadania w ramach rządowego programu Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

2022-06-09 19:34:00

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego wjechali do Polski bezpośrednio
z terytorium Ukrainy i mają już nadany numer PESEL, mogą składać wnioski
o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

 

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Świadczenie jest przyznawane jednorazowo bez względu na dochód, ma pomóc
m.in. w zakupie żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy pokryciu opłat mieszkaniowych.

Dodatkowym ułatwieniem będzie posiadanie konta w polskim banku.

 

Po złożeniu dokumentów i rozpatrzeniu sprawy wnioskodawca otrzyma informację
o sposobie i terminie wypłaty świadczenia.  

2022-03-21 20:18:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom, mieszkańców Gminy Uście Gorlickie w wieku 65 lat spełniających kryteria zawarte w Programie .

Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. 

Usługa” opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 15 marca 2022 r.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

KONTAKT:  pod numerem telefonu 18 35-16-491 w. 22 lub 25

Uwaga ! Udzielenie wsparcia w ramach Programu uzależnione jest od otrzymania środków finansowych na powyższe zadanie.

W przypadku nieotrzymania finansowania, zgłoszenia pozostaną bez rozpatrzenia i będą służyły oszacowaniu skali potrzeb w tym zakresie.

2022-03-02 12:42:00

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych

2022-01-25 21:34:00

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę,
 • w przypadku przekroczenia powyższych kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
2022-01-11 21:53:00

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2021 r.
Nr 122/2021 r. w sprawie  ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie tj. 27.12.2021 r. informujemy, że termin składania ofert  w sprawie :

 

 1. 1.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 2.      Otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej na terenie Gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.” od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

 1. 3.      Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Uście Gorlickie 
  w dziedzinie pomocy społecznej -  Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Uściu Gorlickim typu  A   dla 15 podopiecznych – osób przewlekle psychicznie chorych   od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Zostaje ustalony na dzień 28.12.2021 r.  

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu),
w terminie do 28 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim,  pok. nr 3.

 

 

Kierownik OPS

Grażyna Orchel

2021-12-20 23:20:00

Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynne w dniach 27 grudnia 2021 oraz 07 stycznia 2022

2021-12-20 23:18:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005