A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE :

Numer projektu/ Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program / Program:

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020 /

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Oś priorytetowa /Prioritná os  :

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                        Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Cel szczegółowy/Špecifický cieľ:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

2021-08-10 16:53:00

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2013-2020

 

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu utworzenie wspólnego polsko-słowackiego Muzeum Łemków  i Rusnaków, z trzema oddziałami - jednym w Uściu Gorlickim i dwoma na Słowacji  w Kruzlovie i Zborovie.

 

PARTNERZY PROJEKTU

PW OBEC KRUZLOV

P1 GMINA UŚCIE GORLICKIE

P2 OBEC ZBOROV

P3 SŁOWACKIE ZDRUŻENIE

2021-05-30 17:37:00

Fotorelacja z zajęć Akademii

2018-07-13 12:00:00

Zapraszamy do udziału w transgranicznych szkoleniach i kursach w ramach mikroprojektu pn "Akademia Polsko-Słowacka", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżej w załącznikach zaproszenia oraz formularze zgłoszeń na konkretne szkolenia i kursy

2017-08-21 19:36:00
   

 

AKADEMIA POLSKO-SŁOWACKA/ Akadémia Poľsko-Slovenska

Projekt realizowany przez Gminę Uście Gorlickie.

Partnerem Projektu jest Obec Zborov

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego poprzez udział w szkoleniach/ zvýšiť odbornú spôsobilosť obyvateľov poľsko-slovenské hranice prostredníctvom účasti na vzdelávan

2017-08-05 21:47:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005