A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W czwartek 23 listopada w miejscowości Zborov na Słowacji rozpoczętoprezentację Trasy Muzealnej, która była zwieńczeniem prawie trzyletniego projektu „Zapomniany świat Łemków a Rusnaków“. Transgraniczny projekt realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020. Celem czterech partnerów projektu było wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Beskidu Niskiego do wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej i zachowania tradycji kulturowych Łemków i Rusnaków zamieszkujących wspólny obszar przygraniczny. Celem utworzenia Szlaku Muzealnego, łączącego trzy lokalizacje - trzy gminy partnerskie jest udostępnienie dziedzictwa Łemków i Rusinaków turystom i mieszkańcom, a także próba wykorzystania potencjału gospodarczego opartego na odkrywaniu bogactwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Sam Szlak Muzealny jest reprezentowany przez trzy obiekty - zrekonstruowany Dwór Šerédiovski w miejscowości Zborov, który oprócz funkcji muzealnej będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, nowo wybudowany skansen we wsi Kružlov, który był głównym partnerem projektu oraz świetlicę wiejską we wsi Nowica, która była realizowana przez trzeciego partnera projektu, gminę Uście Gorlickie. Część naukową i edukacyjną projektu zapewnił czwarty partner projektu w postaci działań miękkich skierowanych do szerokiego grona grup docelowych, od uczniów szkół aż po osoby starsze. W ramach Prezentacji Szlaku Muzealnego zaproszeni goście, w tym dziennikarze i eksperci ds. turystyki, zostali oprowadzeni po wszystkich trzech obiektach z prezentacją nowo utworzonych przestrzeni, projekcją filmu dokumentalnego, programem kulturalnym, tradycyjnym poczęstunkiem i warsztatami skupiającymi się na lokalnym tradycyjnym rzemiośle. Trasa zakończyła się wieczorem w Nowicy tradycyjnym łemkowskim ogniskiem. W trakcie dnia prezentacji zwiedzono dwór w Zborowie, skansen w Bardejowskich Kupelach, skansen w miejscowości Krużlov, cerkiew w Gładyszowie i Kwiatoniu oraz inwestycję w Nowicy gdzie dla wszystkich zagrał i zaśpiewał zespół Serencza.

2023-11-27 21:15:00

Zaproszenie na trasę muzealną w ramach projektu „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w autobusie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 22.11.2023 do P. Elżbiety Wansacz tel. 183516041 w 46

2023-11-21 10:00:00

Projekt pt.: „Zapomniany świat Łemków i Rusnaków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                         w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

 

OBEC KRUZLOV, GMINA UŚCIE GORLICKIE, OBEC ZBOROV oraz SŁOWACKIE ZDRUŻENIE Karpacka Asocjacja realizują projekt o nazwie ZAPOMNIANY ŚWIAT ŁEMKÓW I RUSNAKÓW, który ma na celu utworzenie wspólnego polsko-słowackiego Muzeum Łemków i Rusnaków, z trzema oddziałami - jednym w Nowicy i dwoma na Słowacji w Kruzlovie i Zborovie. W Zborovie w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu, w Kruzlovie w postaci zagrody wiejskiej oraz w gminie Uście Gorlickie w Nowicy w istniejącym budynku gminnym oraz jego otoczeniu. W etapie edukacyjnym który realizuje Zdrużenie Słowackie zostały przygotowane szkolenia dla: nauczycieli, animatorów kultury, osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników, organizatorów ruchu turystycznego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów noclegowych. W trakcie realizacji projektu Zdrużenie Słowackie razem z partnerami projektu prowadzi także kwerendę źródeł historycznych i materiałów oraz zbiórkę eksponatów. W ramach projektu powstają również trasy muzealne z wydarzeniami kulturalnymi. W środę 13 września w Zdyni odbyła się konferencja dotycząca projektu z udziałem partnerów projektu. Wszystkich przybyłych gości powitał Zbigniew Ludwin, wójt gminy Uście Gorlickie, a konferencję rozpoczęto od występu artystycznego chórów z Polski "Rosa" i Słowacji "Zborovczan"

 

2023-09-15 19:30:00

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE :

Numer projektu/ Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program / Program:

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020 /

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Oś priorytetowa /Prioritná os  :

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                        Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Cel szczegółowy/Špecifický cieľ:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

2021-08-10 16:53:00

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2013-2020

 

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu utworzenie wspólnego polsko-słowackiego Muzeum Łemków  i Rusnaków, z trzema oddziałami - jednym w Uściu Gorlickim i dwoma na Słowacji  w Kruzlovie i Zborovie.

 

PARTNERZY PROJEKTU

PW OBEC KRUZLOV

P1 GMINA UŚCIE GORLICKIE

P2 OBEC ZBOROV

P3 SŁOWACKIE ZDRUŻENIE

2021-05-30 17:37:00

Fotorelacja z zajęć Akademii

2018-07-13 12:00:00

Zapraszamy do udziału w transgranicznych szkoleniach i kursach w ramach mikroprojektu pn "Akademia Polsko-Słowacka", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżej w załącznikach zaproszenia oraz formularze zgłoszeń na konkretne szkolenia i kursy

2017-08-21 19:36:00
   

 

AKADEMIA POLSKO-SŁOWACKA/ Akadémia Poľsko-Slovenska

Projekt realizowany przez Gminę Uście Gorlickie.

Partnerem Projektu jest Obec Zborov

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego poprzez udział w szkoleniach/ zvýšiť odbornú spôsobilosť obyvateľov poľsko-slovenské hranice prostredníctvom účasti na vzdelávan

2017-08-05 21:47:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005