A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Uście Gorlickie od dnia 1 stycznia 2021 r.

2020-11-23 18:56:00

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad:

2020-11-23 18:48:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 900 na sali posiedzeń w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2020-11-20 14:05:00

Gmina Uście Gorlickie – partner w projekcie nr: RPMP.05.03.02-12-0995/17
pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,

który jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska

działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych,

poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr

 

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, znak postępowania: BPŚ.271.8.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia
„Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa”

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17728

2020-11-19 16:46:00

W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej powstało 5 filmów i 1 spot reklamowy ukazujących 5 drewnianych obiektów sakralnych Ziemi Gorlickiej wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO i wydany został folder „Obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej”.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Różnorodności Biologicznej Karpat Stakčín - Słowacja”

2020-11-13 10:05:00
2020-11-12 21:35:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021-2026,  zaprasza się mieszkańców, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Uście Gorlickie na lata 2021 – 2026.

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Uście Gorlickie i sposoby rozwiązywania problemów społecznych. W ciągu najbliższych lat.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 12 listopada 2020 r.  do 25 listopada 2020 r.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2020  Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 października 2020 r.

2020-11-12 21:29:00

Szanowni Państwo,

Informuję, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy.

Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk zlokalizowanych w 9 zabytkowych obiektach poprzez remonty dachów tych obiektów. Projektem objęto następujące obiekty:

      kościół p.w. Św. Barbary i Św. Stanisława BM w Szyku,

      kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołóww Gruszowie,

      kościół filialny pw. Św. Łukasza Apostoła w Izbach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Banicy,

      kościół p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy,

      kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy,

      kościół filialny pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej, Parafia św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,

      kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Florynce,

      kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łącku,

      budynek dawnej plebanii w Krościenku, Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem,

Ponadto w ramach projektu wybudowano platformy na guano w 2 obiektach: kościół w Szczawnicy oraz Klasztor Cystersów w Szczyrzycu, zabezpieczono wejście do zimowego stanowiska nietoperzy (jaskinia w rezerwacie przyrody „Diable Skały”).

Obecnie trwają prace polegające na pielęgnacji i dosadzaniu zieleni na trasach przelotów nietoperzy wokół 10 letnich stanowisk oraz prace adaptacyjno – konserwacyjne na ponad 30 letnich stanowiskach nietoperzy. 

 

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru informacyjnego projektu (w załączniku do tego maila), wraz z informacją o stronie internetowej projektu: http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero. Zachęcamy również do "polubienia" na facebook oficjalnego profilu projektu: @Chiroksero.

 

Z upoważnienia RDOŚ w Krakowie

2020-11-12 14:38:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje: w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym
wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało
Program „Wspieraj Seniora”.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

2020-11-10 21:40:00

Starosta gorlicki poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym i wsparcia w domu pomocy społecznej w opiece nad pensjonariuszami posiadających przygotowanie zawodowe z zakresu

  • Personelu pielęgniarskiego,
  • Ratowników medycznych
  • Opiekunów medycznych

Dane kontaktowe: 18 3516491, email: ops@usciegorlickie.pl

2020-11-04 18:58:00

Do 100 tys. złotych mogą uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządy, które wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii. Dzięki rozszerzeniu programu refundacja projektów może wynieść nawet 100 procent poniesionych kosztów.

W czasie epidemii koronawirusa samorządy powiatowe wspierają szczególnie tych mieszkańców, którzy z powodu izolacji i zwiększonych środków ostrożności mają trudności w realizowaniu podstawowych potrzeb i nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki refundacji z PFRON samorządowcy mogą podjąć bardziej skuteczne działania, które uznają za najbardziej potrzebne w danym miejscu i chwili.

2020-11-03 18:56:00

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

 

Osoby z niepełnosprawnością, które na co dzień korzystały z psychoterapii, spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, różnego rodzaju treningów czy integracji sensorycznej, w czasie pandemii nie mogą uczestniczyć w tych formach wsparcia. W konsekwencji część osób będących w stanie kryzysu psychologicznego pozbawiona jest obecnie terapii, a dla części osób rodzice, opiekunowie i osoby z nimi mieszkające zaczynają odgrywać rolę „terapeutów”.

2020-11-03 18:55:00

Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

2020-11-02 18:52:00

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie, na mniejszych rzekach, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

2020-10-30 14:50:00

Szanowni Państwo

Mieszkańcy gminy Uście Gorlickie

 

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że od dnia 28 października 2020r. wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Uście Gorlickie do odwołania.

 

W związku z powyższym wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane wyłącznie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Pisma kierowane do Urzędu Gminy, można umieścić również  
w skrzynce na pocztę, znajdującej się przy głównym wejściu do urzędu.

 

2020-10-28 09:32:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005