Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Uście Gorlickie. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: Uście Gorlickie 80; 38 - 315, telefonicznie, pod numerem telefonu: 18 351 60 41 za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: sekretariat@usciegorlickie.pl
 2. Z kim możecie się Państwo kontaktować
  Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: listownie, na adres: Uście Gorlickie 80; 38 - 315, telefonicznie, pod numerem telefonu: 733 040 110 za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@usciegorlickie.pl.
 3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze,
  • W przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (dotyczy realizacji zadań własnych lub zadań zleconych Administratorowi) na podstawie obowiązujących przepisów prawa Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • W przypadku zawarcia lub wykonania umowy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy.
 4. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Policja a także inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
  • podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki.
 5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane
  Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
  • w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres uprawniający do dochodzenia roszczeń.
 6. Jakie przysługują Państwu prawa
  Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów RODO, które mogą ograniczyć bądź wyłączyć poszczególne prawa.
  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne
  W zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, natomiast odmowa ich podania będzie wiązać się z brakiem możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie. W zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości zrealizowania umowy.
 8. Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005