A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Uście Gorlickie 77
38-315- UŚCIE GORLICKIE

Tel: 18 351 64 91
Tel: 18 544 30 37 (informacja programu 500+)
Fax: 18 351 64 91

e-mail: ops@usciegorlickie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Uście Gorlickie.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.),
 5. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.),
 6. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, ze zm.),
 7. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, ze zm.),
 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
 9. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),
 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.),
 11. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.),
 12. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm),
 13. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.),
 14. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, ze zm.),
 15. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
 16. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.),
 17. innych właściwych aktów prawnych,
 18. statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005