A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Nazwa projektu: 

Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent projektu:    Gmina Moszczenica

ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica

 

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

2024-04-30 22:00:00

Beneficjentem i liderem projektu jest:

Gmina Moszczenica,

ul. Samorządowa 4,

38-321 Moszczenica

 

Który realizuje projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,
nr RPMP.05.03.02-12-0995/17.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie 5.3: Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2: Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

 

Koszty całkowite: 35 591 410,06 PLN

Koszty kwalifikowalne: 26 614 381,30 PLN

Dofinansowanie: 18 121 732,23 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 25 lipca 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 sierpnia 2022 r.

2023-05-10 21:14:00

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Nr projektu RPMP.03.05.02-12-0995/17

Lider projektu: Gmina Moszczenica

Partner: Gmina Bobowa, Gmina Lipinki, Gmina Ropa, Gmina Sękowa, Gmina Uście Gorlickie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Koszty całkowite: 42 739 636,68 PLN Dofinansowanie: 21 976 106,18 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 1 października 2018r.

Opis projektu: Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

2023-01-23 21:14:00

Szanowni Mieszkańcy, Gminy Członkowskie Klastra Energii „Biała-Ropa”, którego Liderem jest Gmina Moszczenica realizują projekt mający na celu wymianę węglowych kotłów grzewczych na kotły grzewcze na paliwa gazowe i biomasę. Projekt ma na celu ograniczenie niskiej emisji PM10, PM 2,5 i CO2 co przełoży się na poprawę jakości powietrza na terenie wszystkich Gmin biorących udział w projekcie. W wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych 369 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indywidualnych odbiorców na terenie gmin należących do klastra energii „Biała – Ropa”. Stare kotły grzewcze na paliwo stałe zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe: 326 kotłów i biomasę: 43 kotły. Liczba wymienianych źródeł ciepła w podziale na poszczególne Gminy: Moszczenica: 41, Biecz: 35, Bobowa: 79, Gmina Gorlice: 53, Miasto Gorlice: 15, Lipinki: 45, Łużna: 39, Ropa: 14, Sękowa: 22, Uście Gorlickie: 26.

2022-01-03 20:55:00

Przedmiotowy projekt ma na celu obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe należących do mieszkańców ZGZG na nowe źródła ciepła spalające gaz lub biomasę. Mieszkańcy Gmin Ziemi Gorlickiej, ze względu na wysokie koszty, nie są w stanie wymienić źródeł ciepła bez wsparcia ze środków z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt jest impulsem dla mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Wymiana źródeł ciepła jest wskazana, ponieważ podłączenie budynków, które zostaną objęte projektem, do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska niskiej emisji, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza oraz w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia i zdrowia wszystkich mieszkańców ZGZG. Podjęte działania przełożą się na poprawę jakości powietrza i środowiska naturalnego.

2021-11-29 22:21:00

Przedmiotowy projekt ma na celu obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wymianę nieefektywnych kotłów na paliwa stałe należących do mieszkańców ZGZG na nowe źródła ciepła spalające węgiel (ekogroszek) lub biomasę (pellet). Mieszkańcy Gmin Ziemi Gorlickiej, ze względu na wysokie koszty, nie są w stanie wymienić źródeł ciepła bez wsparcia ze środków z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt jest impulsem dla mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Wymiana źródeł ciepła jest wskazana, ponieważ podłączenie budynków, które zostaną objęte projektem, do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zjawiska niskiej emisji, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza oraz w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia i zdrowia wszystkich mieszkańców ZGZG. Podjęte działania przełożą się na poprawę jakości powietrza i środowiska naturalnego.

2021-11-29 22:21:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania BPŚ.271.2.2021 „Budowa SUW wraz ujęciem wody w Uściu Gorlickim”

2021-05-05 11:15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Partner w projekcie Gmina Uście Gorlickie, 38 – 315 Uście Gorlickie 80, w związku
z realizacją projektu pn.:

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej,

Dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Oś 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - SPR

 

w ramach projektu nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym: Znak postępowania – BPŚ.271.2.2021, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Budowa SUW wraz ujęciem wody w Uściu Gorlickim” I Zapytanie

2021-03-26 14:16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa – przebudowa” oraz „Budowa SUW wraz z ujęciem wody w Uściu Gorlickim” realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Zamawiający – Gmina Uście Gorlickie – zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu wybrane zostały oferty złożona przez:

2021-02-02 11:02:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa – przebudowa” oraz „Budowa SUW wraz z ujęciem wody w Uściu Gorlickim” realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

2021-01-07 17:09:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005