A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Gmina Uście Gorlickie jest Partnerem projektu „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej

2019-08-01 09:34:00

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

2019-07-22 16:34:00

Celem projektu jest, wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw, działających w branży przemysłu czasu wolnego w miejscowościach uzdrowiskowych regionu oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.

2019-07-19 16:31:00

Powiadomienia alarmowe dla mieszkańców w ramach programu "wsparcia służb ratowniczych" W ramach realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej programu pn. „wsparcia służb ratowniczych” wszystkie gminy powiatu gorlickiego objęte zostały systemem monitorowania zagrożeniami i powiadamianiem sms o ich występowaniu. Poniżej zamieszczono instrukcję w jaki sposób należy zarejestrować się do bazy numerów aby otrzymywać bezpłatne powiadamiania sms.

2018-10-05 16:07:00

31 lipca 2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe projekty w ramach konkursu z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dokonał zwiększenia alokacji środków finansowych o 48.419.553,95 zł. i tym samym projekt klastra „Energii Biała-Ropa”, do którego należą wszystkie gminy powiatu gorlickiego - Liderem jest Gmina Moszczenica, a Partnerem m. in. innymi Gmina Lipinki otrzymał szansę na podpisanie umowy i realizację projektu.

2018-10-04 16:12:00

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

2018-10-02 21:19:00

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

2018-10-02 21:17:00

„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogadztwo wód Beskidu Niskiego”

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Uście Gorlickie w partnerstwie z Uzdrowiskiem Wysowa S.A.

2018-10-02 21:00:00

W dniu 31 października 2016 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego zwanym: ”Instytucją Zarządzająca RPO WM” a Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej  o dofinansowanie projektu pn: „Wsparcie służb ratowniczych”  w ramach  osi priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, działanie 5.1 adaptacja do zmian klimatu, poddziałnie 5.1.2 wsparcie służb ratunkowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2017-10-04 15:10:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005