A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania BPŚ.271.2.2021 „Budowa SUW wraz ujęciem wody w Uściu Gorlickim”

2021-05-05 11:15:00

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Partner w projekcie Gmina Uście Gorlickie, 38 – 315 Uście Gorlickie 80, w związku
z realizacją projektu pn.:

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej,

Dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Oś 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - SPR

 

w ramach projektu nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym: Znak postępowania – BPŚ.271.2.2021, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Budowa SUW wraz ujęciem wody w Uściu Gorlickim” I Zapytanie

2021-03-26 14:16:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa – przebudowa” oraz „Budowa SUW wraz z ujęciem wody w Uściu Gorlickim” realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Zamawiający – Gmina Uście Gorlickie – zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu wybrane zostały oferty złożona przez:

2021-02-02 11:02:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa – przebudowa” oraz „Budowa SUW wraz z ujęciem wody w Uściu Gorlickim” realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

2021-01-07 17:09:00

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Partner w projekcie Gmina Uście Gorlickie, 38 – 315 Uście Gorlickie 80, w związku
z realizacją projektu pn.:

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej,

Dofinansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Oś 5. Ochrona środowiska

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - SPR

 

w ramach projektu nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym: Znak postępowania – BPŚ.271.11.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa II Zapytanie”.

 

Link do zapytania ofertowego: https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1860262,bps271112020-wodociag-i-kanalizacja-uscie-gorlickie-rozbudowa-i-przebudowa-ii-zapytanie-nr-projektu-.html

 

Link do informacji z otwarcia ofert: https://bip.malopolska.pl/api/files/2543309

2020-12-22 11:46:00

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

2020-12-18 21:30:00

Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Uście Gorlickie na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu województwa małopolskiego

 

W ramach zadania zrealizowany zostanie zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczje Straży Pożarnej w Brunarach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

2020-12-18 12:03:00

ODWAŁANE POSTĘPOWANIE!!!

Gmina Uście Gorlickie – partner w projekcie nr: RPMP.05.03.02-12-0995/17
pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,

który jest dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska

działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych,

poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr

 

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, znak postępowania: BPŚ.271.8.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia
„Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa i przebudowa”

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17728

2020-11-19 16:46:00

Inwestycja została zrealizowana w 2020r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS” W ramach zadania zostało wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19 x 11 m, na którym mieści się pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej, boisko do gry w koszykówkę, w tenisa oraz do gry w piłkę ręczną wraz z wyposażeniem (kosze, bramki, siatki). Na istniejącej podbudowie zostało wykonane podłoże ze specjalnego betonu jamistego i ułożona została warstwa elastyczna. Zostało także wykonane odwodnienie i krawężniki. Boisko jest zlokalizowane przy Szkole podstawowej w Banicy. Korzystają z niego zarówno uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego oraz dzieci i młodzież w ramach spędzania czasu wolnego i rekreacji z dwóch miejscowości Banica oraz Izby. Przyszkolne boisko jest jedynym miejscem rekreacji i zajęć sportowych. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Boisko jest wykorzystane przez dzieci i młodzież szkolną w ramach zajęć oraz przez młodzież i dorosłych mieszkańców wsi Banica i Izby, dla których boisko przy szkole podstawowej w Banicy jest jedynym miejscem spotkań sportowo-rekreacyjnych

2020-10-23 13:02:00

Gmina Uście Gorlickie razem z Gminą Ropa realizuje projekt „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionów, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W ramach projektu na terenie Gmina Uście Gorlickie zostały wybudowane całoroczne trasy wielofunkcyjne w Brunarach, Kwiatoniu i Smerekowcu. Łączna wartość projektu 1.888.806,45 PLN, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 993.190,12 PLN.

2020-08-25 20:18:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005