A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Nr projektu RPMP.03.05.02-12-0995/1

Beneficjentem i liderem projektu jest:

Gmina Moszczenica,

ul. Samorządowa 4,

38-321 Moszczenica

 

Który realizuje projekt pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”,
nr RPMP.05.03.02-12-0995/17.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie 5.3: Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.2: Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców oraz zabezpieczenia zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin partnerskich z Moszczenicy, Bobowej, Lipinek, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego oraz osoby czasowo przebywające
w wyżej wymienionych sześciu aglomeracjach.

 

Koszty całkowite: 35 591 410,06 PLN

Koszty kwalifikowalne: 26 614 381,30 PLN

Dofinansowanie: 18 121 732,23 PLN

Rozpoczęcie fazy inwestycyjnej: 25 lipca 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  31 sierpnia 2022 r.

7

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005