A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ugusciegorlickie.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 18 351 60 41
tel. 18 351 60 42
tel. 18 351 60 75
tel. 18 351 60 02

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
e-mail: gmina@usciegorlickie.pl

Skrzynka PEF: NIP: 7382144864

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres skrytki na platformie ePUAP:  /4g2r5mu3dk

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - część zamieszczonych na stronie internetowej informacji, w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- część zamieszczonych na stronie internetowej informacji, w postaci artykułów lub załączników, nie jest dostępna cyfrowo w całości: zostały wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie skanów.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Albert Pach
e-mail: informatyk@usciegorlickie.pl
Telefon:  18 351 60 41

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Urząd Gminy Gorlice – 38-315 Uście Gorlickie 80

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od placu drogi powiatowej, drugie od drogi od strony budynku Poczty Polskiej,
 • wejście od strony drogi powiatowej nie jest na poziomie ulicy – do wejścia prowadzą schody 4 stopni,
 • wejścia od strony budynku Poczty Polskiej jest na poziomie ulicy,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe bez wydzielenia specjalnego miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego wykonującego usługi na zlecenie urzędu w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną (epuap, email) terminu przybycia do urzędu,
 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

2. Budynek: Urząd Gminy Gorlice - 38-315 Uście Gorlickie 77

 • do budynku prowadzi 1 wejście od strony drogi powiatowej,
 • wejście nie jest na poziomie ulicy – do wejścia prowadzą schody 5 stopni,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe bez wydzielenia specjalnego miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego wykonującego usługi na zlecenie urzędu w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną (epuap, email) terminu przybycia do urzędu,
 • zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika sekretariatu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w budynku nr 80.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005