A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Zmianie uległ załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608, 617, 941 i 2226).

2023-05-14 22:05:00

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty została wprowadzona nowa regulacja tj. że, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który musi spełnić wymogi:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 

  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 

  • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

 

  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 

  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 

  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy
2022-07-25 21:54:00

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

            Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono

zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

2022-07-08 15:25:00

Szanowni Państwo

Informuję, że od dnia 20.05.2022 roku nastąpiły zmiany godzin otwarcia Gminnego Magazynu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, który zlokalizowany jest w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim 296.

 

 

Gminny Magazyn czynny będzie:

 

ü  Poniedziałek   9.00 – 14.00

ü  Środa                9.00 – 14.00

ü  Piątek               9.00 – 14.00

 

 

Kontakt w sprawie magazynu

 

Urząd Gminy Uście Gorlickie – tel. 18 351 60 41

Andrzej Zając                            – tel. 500 388 980

2022-05-20 15:11:00

Fundacja Pomoc z Montferland w Holandii (Stichting Montferland Helpt) wyraziła chęć pomocy osobom pochodzenia ukraińskiego szukającym schronienia przed działaniami wojennymi na Ukrainie. Fundacja zaproponowała pomoc dla grupy 80 osób oferując wyjazd do Holandii z pełnym zakwaterowaniem, zapewnieniem wyżywienia, pomocy w znalezieniu pracy, pomocy psychologicznej i medycznej. Poniżej szczegóły oferty:

 

2022-04-06 21:30:00

Szanowni Państwo Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcom zakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju. Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności od organizacji kraju docelowego w domach prywatnych, indywidualnych mieszkaniach, pomoc we wszystkich formalnościach i w znalezieniu pracy. Organizacja ta uruchomiła specjalną stronę www: Реєстрація для виїзду за кордон біженців з України / Zapisy na wyjazd za granicę dla uchodźców z Ukrainy – ZHP Chorągiew Krakowska, za pośrednictwem której uchodźcy zainteresowani wyjazdem za granicę będą mogli zgłosić się wybierając jeden z krajów, który zgłosił ofertę pomocy. Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji Formularz zgłoszeniowy

2022-04-06 21:27:00

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski w związku z prowadzoną na terenie tego kraju wojną, mogą składać wnioski o nadanie im numeru PESEL. Prawo takie przysługuje uchodźcom, którzy przybyli do naszego kraju od dnia 24 lutego 2022 r.

W Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, procedura nadawania numeru PESEL prowadzona jest przez Urząd Stanu Cywilnego w budynku głównym Urzędu Gminy.

Na chwilę obecną funkcjonuje jedno stanowisko pracy, w którym urzędnik zajmuje się rejestracją wniosków, przy czym Urząd wystąpił do MSWiA o umożliwienie utworzenia drugiego takiego stanowiska.

Z uwagi na fakt, że rejestracja wniosków o nadanie numerów PESEL nie powinna zakłócać codziennej działalności USC prowadzonej na rzecz mieszkańców gminy, prosimy gospodarzy, którzy goszczą obywateli Ukrainy w swoich domach, o ich indywidualne umawianie na wizytę pod numerem telefonu 18 351-60-41 wew. 49.

Informuje się również, że do nadania numeru PESEL niezbędne jest biometryczne zdjęcie. Można je wyrobić na koszt gminy w Gorlicach:

Fotex-Studio-Bugno, Wacław Bugno

ul.11 Listopada 9a, 38-300 Gorlice, tel. 18 35 36 560,

 

Niezależnie od tego, od tamtego tygodnia organizowane są również tzw. mobilne studnia na terenie konkretnych miejscowości gminy. O dacie wykonania zdjęć w takich punktach będziemy informować odrębnie.

Nadanie uchodźcy z Ukrainy numeru PESEL umożliwi mu m.in. podjęcie pracy, założenie własnej działalności gospodarczej, skorzystanie z opieki medycznej czy korzystanie ze świadczeń.

2022-03-22 20:35:00

Od środy 16 marca 2022 r. osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów.

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w celu przyznania lub przedłużenia tego przyznania.

 

Informuje się również, że samorządy na mocy ustawy posiadają stosowne instrumenty, które dają urzędnikom prawo weryfikowania sposobu wydatkowania środków przyznanych przez rząd za opiekę nad Ukraińcami, a sam wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wzór wniosku, karty ewidencyjnej oraz klauzuli RODO dostępne są w załączniku.

2022-03-22 20:32:00

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego wjechali do Polski bezpośrednio
z terytorium Ukrainy i mają już nadany numer PESEL, mogą składać wnioski
o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

 

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

Świadczenie jest przyznawane jednorazowo bez względu na dochód, ma pomóc
m.in. w zakupie żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej czy pokryciu opłat mieszkaniowych.

Dodatkowym ułatwieniem będzie posiadanie konta w polskim banku.

 

Po złożeniu dokumentów i rozpatrzeniu sprawy wnioskodawca otrzyma informację
o sposobie i terminie wypłaty świadczenia.  

2022-03-21 20:18:00

Zielona Linia - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ!

2022-03-08 19:09:00

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

 

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

2022-03-07 15:29:00

Został uruchomiony całodobowy telefon do kontaktu dla uchodźców nie posiadających noclegu, zgłaszających chęć pobytu/zakwaterowania w obiektach na terenie powiatu gorlickiego. Aktualnie informacje są udzielane pod numerami:

- tel.: 18 35 48 756 w godzinach 7.30 do 15.30

-  tel. : 728 961 174 - czynny całą dobę

Przesyłam link do zaktualizowanej informacji na stronie Starostwa Powiatowego:

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2516-komunikat-do-mieszkancow-powiatu-gorlickiego-przyjmujacych-uchodzcow-z-ukrainy

2022-03-02 17:40:00

Szanowni Państwo Informuję, że na terenie Gminy Uście Gorlickie powstał Gminny Magazyn Pomocy (GMP), który zlokalizowany jest w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uściu Gorlickim 296. W GMP prowadzona będzie zbiórka produktów, które będą przewożone do Powiatowego Magazynu Pomocy w Woli Łużańskiej 31 i dalej na Ukrainę oraz rozdysponowane wśród uchodźców z Ukrainy przebywających na naszym terenie.

2022-03-02 17:03:00

Powiatowy magazyn pomocy

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2515-powstal-powiatowy-magazyn-pomocy

Komunikat do mieszkańców Powiatu przyjmujących uchodźców z UKRAINY

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2516-komunikat-do-mieszkancow-powiatu-gorlickiego-przyjmujacych-uchodzcow-z-ukrainy

Wolontariusze poszukiwani

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2517-wolontariusze-poszukiwani

Ambulatoryjna pomoc stomatologiczna dla uchodźców

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2518-ambulatoryjna-pomoc-stomatologiczna-dla-uchodzcow

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

Ponadto informuję, że w przypadku otrzymywania zgłoszeń od mieszkańców, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy - należy zebrać następujące dane:

•    imię i nazwisko,
•    data przekroczenia granicy
•    miejsce pobytu i data przyjęcia uchodźcy
•    dokument tożsamości bądź inny (np. Karta Polaka)
•    numer telefonu osoby udzielającej pomocy mieszkaniowej

oraz w formie wypełnionej tabeli, którą przesyłam w załączeniu wraz z wypełnionym drukiem stanowiącym potwierdzenie przez uchodźcę pobytu w lokalu - przesłać na adres: czk@powiatgorlicki.pl. Druki tabeli i potwierdzenia pobytu w załączeniu

2022-03-02 11:56:00

Wszyskie informacje nt. pomocy dla uchodźców z Ukrainy znajdują się pod tym linkiem: http://www.usciegorlickie.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy

2022-03-02 11:53:00

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam linki do strony z Komunikatem Prasowym Wojewody Małopolskiego dla uchodźców z Ukrainy

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2506-komunikat-prasowy-wojewody-malopolski

a także informacje dla Obywateli Ukrainy udostępnione przez Urząd d/s Cudzoziemców

http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/2508-pomoc-dla-obywateli-ukrainyRównocześnie informuję, że zostałam wyznaczona przez Panią Starostę na koordynatora na terenie powiatu. Z uwagi na powyższe podaję także numer telefonu kom. 504-049-858

Joanna Tenerowicz-Napora
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Promocji i Informacji
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
tel. 18 35-48-788
2022-02-25 12:37:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005