A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), zgodnie z którą od dnia 01.07.2013 roku gmina przejmuje całość gospodarki związanej z odpadami komunalnymi na swoim terenie. W gminie Uście Gorlickie dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.

Na mocy uchwały nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012r. gmina Uście Gorlickie powierzyła wykonywanie tego obowiązkowego zadania własnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej.
Dyrektor ZGKiM uchwałą nr XXVII/245/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013r. został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarki odpadami.

W związku z powyższym:

 1. Do dnia 31.05.2013 r. każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć w ZGKiM, w Urzędzie Gminy lub u właściwego sołtysa, deklarację o wysokości opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W razie niezłożenia w/w deklaracji, dyrektor ZGKiM określi wysokość tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
 2. Wzory deklaracji wraz z przykładami poprawnego ich wypełnienia dostępne są do pobrania w ZGKiM, w Urzędzie Gminy, u sołtysów, a także ze strony internetowej gminy Uście Gorlickie www.usciegorlickie.pl, w zakładce Odpady Komunalne, bądź bezpośrednio poprzez baner „NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI”
 3. Ustalone zostały trzy wzory deklaracji:
  • wzór A – dotyczy nieruchomości zamieszkałych (budynki oraz mieszkania),
  • wzór B – dotyczy nieruchomości w jednej części zamieszkałych, a w pozostałej części niezamieszkałych (np. budynki mieszkalne, w których prowadzi się dodatkowo działalność zarobkową w tym wynajem kwater),
  • wzór C – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (budynki, w których nikt nie mieszka na stałe, a powstają w nich odpady komunalne (np. sanatoria, hotele, restauracje itp.).
 4. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami, ma właściciel nieruchomości i ma ona dotyczyć wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dopuszcza się więcej niż jedną deklarację z danej nieruchomości jeśli zamieszkują w niej oprócz właściciela inne podmioty (dzierżawcy, lokatorzy, użytkownicy itp.) i również oni złożą w/w deklarację.
 5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy ZGKiM lub w kasie zakładu. W roku 2013 wpłat należy dokonywać w terminie:
  • do 15 października 2013 za III kwartał 2013 roku,
  • do 30 grudnia 2013 za IV kwartał 2013 roku.
 6. Stawka opłaty od jednej osoby za jeden miesiąc jest zmienna i wynosi od 7,50 zł dla osób nie segregujących odpadów, do 6,60 zł dla segregujących na poziomie 1 worka na dwa miesiące. Maksymalna opłata roczna w wysokości 90 zł od osoby może się w ten sposób zmniejszyć o 10,80 zł od osoby na rok czyli wynieść 79,20 zł, dla tych którzy wysegregują co najmniej 6 worków odpadów na rok (średnio 1 worek na dwa miesiące).

O udzielenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami lub wypełnienia deklaracji można się zwrócić do Dyrektora ZGKiM (nr tel. 18 353 20 05) lub do Urzędu Gminy Uście Gorlickie (nr tel. 18 351 60 41 wew. 41 lub 42). W razie potrzeby pracownicy urzędu oraz ZGKiM chętnie pomogą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania w dziale "Dokumentu do pobrania"


Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Uście Gorlickie - rok 2014 pdf 335,35 KB Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Uście Gorlickie - rok 2015 pdf 326,13 KB Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Uście Gorlickie - rok 2016 pdf 262,04 KB Pobierz
Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2017 roku pdf 624,92 KB Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Uście Gorlickie - rok 2017 pdf 272,40 KB Pobierz
Analiza stanu gospodarki odpadami gminy Uście Gorlickie - rok 2018 pdf 374,27 KB Pobierz
Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2019 roku pdf 511,36 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005