A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Powiadomienia alarmowe dla mieszkańców w ramach programu "wsparcia służb ratowniczych" W ramach realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej programu pn. „wsparcia służb ratowniczych” wszystkie gminy powiatu gorlickiego objęte zostały systemem monitorowania zagrożeniami i powiadamianiem sms o ich występowaniu. Poniżej zamieszczono instrukcję w jaki sposób należy zarejestrować się do bazy numerów aby otrzymywać bezpłatne powiadamiania sms.

2018-10-05 16:07:00

31 lipca 2018 r. Nr 1369/18 Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania dodatkowe projekty w ramach konkursu z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dokonał zwiększenia alokacji środków finansowych o 48.419.553,95 zł. i tym samym projekt klastra „Energii Biała-Ropa”, do którego należą wszystkie gminy powiatu gorlickiego - Liderem jest Gmina Moszczenica, a Partnerem m. in. innymi Gmina Lipinki otrzymał szansę na podpisanie umowy i realizację projektu.

2018-10-04 16:12:00

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

2018-10-02 21:19:00

Projekt ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego w sześciu gminach partnerskich powiatu gorlickiego, dostarczenie ludności nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej i wody zdatnej do picia oraz poprawę jakości gleb i wód podziemnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

2018-10-02 21:17:00

„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Uzdrowiska Wysowa w oparciu o bogadztwo wód Beskidu Niskiego”

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Uście Gorlickie w partnerstwie z Uzdrowiskiem Wysowa S.A.

2018-10-02 21:00:00

W dniu 31 października 2016 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego zwanym: ”Instytucją Zarządzająca RPO WM” a Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej  o dofinansowanie projektu pn: „Wsparcie służb ratowniczych”  w ramach  osi priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, działanie 5.1 adaptacja do zmian klimatu, poddziałnie 5.1.2 wsparcie służb ratunkowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2017-10-04 15:10:00
2017-09-26 21:00:00

Projekt „Małopolska Planeta Wiedzy”

W ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Uście Gorlickie wraz z partnerami: Gminą Bolesław oraz ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolska Planeta Wiedzy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 30.06.2018r.

2017-07-03 21:51:00

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA - ZAKUP WOZÓW STRAŻACKICH

Priorytet V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu,
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

2017-05-18 21:37:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005