A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W dniu 31 października 2016 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego zwanym: ”Instytucją Zarządzająca RPO WM” a Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej  o dofinansowanie projektu pn: „Wsparcie służb ratowniczych”  w ramach  osi priorytetowej 5 Ochrona Środowiska, działanie 5.1 adaptacja do zmian klimatu, poddziałnie 5.1.2 wsparcie służb ratunkowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 518 978,60 zł , przy dofinansowaniu  2 741 664,31 złotych przy czym  87,50 % tj. 2 398 956,27 złotych  współfinansowane ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego oraz  12,50 %  tj. 342 708,04 złotych  ze środków krajowych z budżetu państwa.

Beneficjentem i wnioskodawcą projektu jest Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, a w projekcie uczestniczą gminy zrzeszone w Związku tj. Biecz, Lipinki, Ropa, Sękowa, Gorlice, Miasto Gorlice, Bobowa, Uście Gorlickie, Moszczenica i Gmina Gorlice.

Celem głównym zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Gmin Ziemi Gorlickiej zagrożonych występowaniem klęsk żywiołowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania.

Projekt obejmuje dostawę:

-  sześciu wozów pożarniczych tj. pojazdów wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (w tym 3 wozy średnie ratowniczo-gaśnicze, oraz  3 lekkie terenowe)

- quad służący do prowadzenia akcji ratowniczych

-  innego sprzętu i wyposażenia (łodzie płaskodenne, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, prądownice wodno-pianowe, pilarki, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt do rozprowadzania wody pitnej podczas klęski żywiołowej, sprzęt do  ratownictwa technicznego, rękawy przeciwpowodziowe,)

-  dla jednostek służb ratowniczych  23 systemy selektywnego wywoływania cyfrowego  z modułami SMS, w które wyposażone zostaną jednostki OSP aktualnie ich nieposiadające celem  informowania OSP drogą radiową o konieczności udziału w akcji, pozwalający na bardzo szybkie i skoordynowane rozdysponowanie ratowników

- dostawę i instalację systemu monitorowania zagrożenia powodzią na rzece Ropa oraz systemów wczesnego ostrzegania mieszkańców

 

Lokalny System Monitoringu i Ostrzegania Powodziowego - Aplikacja mobilna - Android

http://zwiazekziemigorlickiej.pl/index.php/lokalny-system-monitoringu-i-ostrzegania-powodziowego-aplikacja-mobilna-android

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005