A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:
Na tropie funduszy europejskich w Beskidzie Niskim. Stoisko informacyjne w Wysowej-Zdroju

Na tropie funduszy europejskich w Beskidzie Niskim. Stoisko informacyjne w Wysowej-Zdroju

2022-08-25 15:33:00

Szanowni państwo,

Fundacja Most to Most organizuje konkurs Nasz Zabytek skierowany do każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w  obszarze związanym z kulturą.  Flagowym projektem fundacji jest Konkurs Nasz Zabytek.

Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5  września 2022 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

2022-08-23 18:56:00

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

2022-08-18 22:18:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” SERDECZNIE ZAPRASZA mieszkańców Gminy Uście Gorlickie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie w formie warsztatu strategicznego odbędzie się w dniu 24.08.2022 r., w godz. 9:00 - 11:00 w Sali Rady Gminy w Zespole Szkół w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie 267

2022-08-17 08:37:00

Informacja Wójta Gminy Uście Gorlickie

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy  
( syrena) trwający 1 minutę.

2022-07-28 12:21:00

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty została wprowadzona nowa regulacja tj. że, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który musi spełnić wymogi:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

 

  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

 

  • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

 

  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

 

  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

 

  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy
2022-07-25 21:54:00

Szanowni Państwo, w związku ze zwiększonym poborem wody spowodowanym długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o racjonalne korzystanie z wody. Utrzymujący się przez dłuższy okres zwiększony pobór wody może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę.

2022-07-22 07:58:00

W załączeniu baner opisujący postępowanie z odpadami ze styropianu

2022-07-18 21:49:00

Gmina Uście Gorlickie informuje o realizacji projektu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa małopolskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej i świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem klasy integracyjnej w Gładyszowie wraz z inf. techniczną”.

2022-07-17 21:36:00

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

            Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku.

 

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono

zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

2022-07-08 15:25:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (17 powiatów) od 17:00/01.07 do 02:00/02.07.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 100-110 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wielicki.

2022-07-01 09:33:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 1130 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

2022-07-01 07:59:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (10 powiatów) od 13:00/29.06 do 22:00/29.06.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tatrzański i wadowicki.

2022-06-29 22:45:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (21 powiatów) od 14:00/29.06 do 22:00/29.06.2022 deszcz 35 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

2022-06-29 22:44:00

Raport o stanie gminy Uście Gorlickie za rok 2021

2022-06-29 22:40:00
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005