A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

ZAPOMNIANY ŚWIAT ŁEMKÓW I RUSNAKÓW


Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov

 

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE :

Numer projektu/ Číslo projektu:

PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00

Program / Program:

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja  2014 – 2020 /

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Oś priorytetowa /Prioritná os  :

Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza                        Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Cel szczegółowy/Špecifický cieľ:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców/ Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

 

Partner wiodący/Vedúci partner

 

Obec Kružlov

/ Obecný úrad Kružlov, Kružlov 141, 086 04 Kružlov, https://www.kruzlov.skkruzlov@kruzlov.sk /+421 (0)54 / 479 95 137

 

Partner 1 / Partner 1: 

 

 Gmina Uście Gorlickie

/ Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80 / http://www.usciegorlickie.pl / gmina@usciegorlickie.pl / + 48 18 3516041

 

Partner 2Partner 2:

 

 Obec Zborov

/ Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov / https://www.zborov.sk / info@zborov.sk / +421 (0)54 / 479 83 06

 

Partner 3 / Partner 3:  

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

/ Kružlov 1, 086 04 Kružlov / janartim@yahoo.com / +421 (0) 905 643 967

 

 

 

Opis projektu / Opis projektu:

Projekt ma na celu udostępnienie turystom dziedzictwa Łemków i Rusnaków. W związku z rozbieżnościami w samej społeczności, dla przedstawienia historii Łemków i Rusnaków musi łączyć różne spojrzenia i poglądy. 

Budowa transgranicznego Muzeum Łemków i Rusnaków będzie mieć pięć etapów:

1. dokumentacyjny – powołanie zespołu ds. przygotowania merytorycznego. W trakcie realizacji projektu zespół oraz Partner „Karpatská Asociacia…” będą prowadzić kwerendę źródeł historycznych i materiałów i zbiórkę eksponatów;

2. realizacyjny –powstanie Muzeum Łemków i Rusnaków w trzech lokalizacjach (obiektach), po obu stronach granicy:

  • Zborov (Słowacja) – I obiekt Muzeum – w odresturowanym XVI wiecznym kasztelu.
  • Kruzlov (Słowacja) – II obiekt Muzeum – w postaci zagrody wiejskiej.
  • Uście Gorlickie (Polska) – III obiekt Muzeum – odtworzona karczma łemkowska, która została rozebrana w trakcie budowy układu komunikacyjnego w Uściu Gorlickim.

3. edukacyjny – etap ten, realizowany przez „Karpatská Asociacia” będzie mieć na celu przygotowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli, animatorów kultury i osób pracujących z młodzieżą oraz przewodników i organizatorów ruchu turystycznego, w tym prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i obiekty pobytowe, lub przedsiębiorstwa turystyczne, w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu pogranicza.

4. dokumentacyjny – w pkt. 1 wskazano na konieczność dokumentacji i zbiórki materiałów źródłowych i eksponatów dla muzeum. Działalność ta będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu i za sprawą woli partnerów również po jego zakończeniu;

5. eventowa –w ramach projektu zaproponowano zrealizowanie trasy muzealnej obudowanej wydarzeniami kulturalnymi. Trasa ta potraktowana została jako promocja nowego produktu turystycznego, stąd też zrealizowana zostanie po zakończeniu prac budowalno-organizacyjnych.

W projekcie zostanie zrealizowany trzyodcinkowy film, który będzie prezentowany w muzeum wraz z prezentacją interaktywną.

Cieľom projektu je sprístupnenie dedičstva Lemkov a Rusínov turistom. Kvôli rozdielom v samotnej komunite musia Lemkovia a Rusíni prezentovať rôzne názory a pohľady.

Výstavba cezhraničného múzea Lemkov a Rusínov bude mať päť etáp:

1. Dokumentácia, t. j. vytvorenie tímu pre materiálnu prípravu. Počas realizácie projektu bude tím a partner “Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj” vykonávať vyhľadávanie historických prameňov a materiálov a zbieranie exponátov;

2. Realizácia: Múzeum Lemkov a Rusínov v troch lokalitách (zariadeniach) na oboch stranách hranice:

  • Zborov (Slovensko) – múzeum č. 1 v objekte múzea v obnovenom kaštieli zo 16. storočia.
  • Kružlov (Slovensko) – múzeum č. 2, v podobe ľudového skanzenu – rusínskeho statku.
  • Uscie Gorlickie (Poľsko) – múzeum č. 3 v zrekonštruovanej “lemkovskej karčme”, ktoré bolo demontované počas výstavby miestnych komunikácií v Uściu Gorlickom.

3. Vzdelávanie: Táto etapa, ktorú realizuje “Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj”, sa zameria na prípravu série školení pre učiteľov, kultúrnych vodcov a pracovníkov s mládežou, ako aj sprievodcov a organizátorov turizmu vrátane agroturistiky a turistických zariadení, v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia.

4. Dokumentácia, t. j. ako je naznačené v bode 1 je potrebné vykonať dokumentáciu a zber zdrojových materiálov a exponátov pre múzeum. Táto činnosť sa bude vykonávať po celú implementáciu projektu a po vôli partnerov po jeho dokončení;

5. Podujatie, t. j. projekt navrhol realizáciu okruhu múzejnej prehliadku sprevádzanej kultúrnymi podujatiami. Táto trasa bola považovaná za propagáciu nového turistického produktu, preto bude dokončená po stavebnej a organizačnej činnosti.

Súčasťou projektu bude aj produkcia trojdielneho filmu, ktorý bude prezentovaný v múzeu vo forme interaktívnej prezentácie.

 


Główny cel projektu/ Hlavný cieľ projektu:

Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Pogranicza, dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości społecznej oraz budowy mocnego potencjału gospodarczego, wykorzystującego spuściznę historyczną i kulturową pogranicza polsko-słowackiego./

Cieľom projektu je využitie prírodného a kultúrneho dedičstva Nízkych Beskýd na posilnenie cezhraničnej sociálnej identity a budovanie silného ekonomického potenciálu s využitím historického a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenských hraníc.

 

Obdobie realizácie // Okres realizacji:

I/2021 – X/2023


 

Celková hodnota projektu // Wartość całkowita projektu:

3 029 452,26 €

Oprávnené výdavky // Wydatki kwalifikowalne:

3 029 452,26 €

Neoprávnené výdavky // Wydatki niekwalifikowalne:

0 €

 


 

Udział partnera /Podiel partnerov:

Obec Kružlov (PV/PW)

Wydatki kwalifikowalne /Oprávnené výdavky:

1 175 153,95 €

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /85 % Európsky fond regionálneho rozvoja:

998 880,85 €

10 % Środki budżetu państwa /10 % prostriedky štátneho rozpočtu:

117 515,40 €

5 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego /5% rozpočet jednotky územnej samosprávy

58 757,70 €

 

Gmina Uście Gorlickie (P1/P1)

Wydatki kwalifikowalne /Oprávnené výdavky:

363 949,88 €

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /85 % Európsky fond regionálneho rozvoja:

309 357,39 €

15 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego /15% rozpočet jednotky územnej samosprávy                  

54 592,49 €

 

Obec Zborov (P2/P2)

Wydatki kwalifikowalne /Oprávnené výdavky:

1 027 744,49 €

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /85 % Európsky fond regionálneho rozvoja:

873 582,81€

10 % Środki budżetu państwa /10 % prostriedky štátneho rozpočtu:

102 774,45 €

5 % Budżet jednostek samorządu terytorialnego  /5% rozpočet jednotky územnej samosprávy

51 387,23 €

 

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (P3/P3)

Wydatki kwalifikowalne /Oprávnené výdavky:

462 603,94  €

85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /85 % Európsky fond regionálneho rozvoja:

393 213,35 €

5% Prywatne / 5% súkromné:

23 130,20 €

10 % Środki budżetu państwa /10 % prostriedky štátneho rozpočtu:

46 260,39 €

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005