A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje już wnioski o powierzenie grantu w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Granty to działanie nowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejścia LEADER. Granty ułatwiają podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć, ponieważ przyjmowanie wniosków, zawieranie  umów, oraz rozliczenie projektów przeprowadzane jest na szczeblu lokalnym - za pośrednictwem LGD.

W ramach przedmiotowego naboru wniosków na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczyła kwotę 250 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie wynosi 25 tys. zł, natomiast minimalna 5 tys. zł co oznacza, że zrealizowanych zostanie 10 zadań w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Pomoc na zadania przyznawana jest w formie refundacji i wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Suma grantów udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na projekt grantowy LGD.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - z wyłączeniem województwa oraz osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą (wyjątek stanowi grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej grantobiorcy),

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Wnioski grantowe na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego można składać do 15.01.2018 r.

Wszelkie informacje nt. naboru wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w  Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl

Zachęcamy do aplikowania o środki finansowe!

 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

                                                     

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005