A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

 

Szanowni Rolnicy !

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorlicach funkcjonując w ograniczonym stopniu, bez kontaktu osobistego, z uwagi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, dążąc do zapewnienia ciągłości przepływu informacji i utrzymania na wysokim poziomie obsługi klienta, kieruje do Państwa propozycje praktycznych rozwiązań, bez wychodzenia z domu, w następujących obszarach:

ŚWIADCZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Ubezpieczonemu rolnikowi/domownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy również w przypadku:

 niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.;

 podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu opieki – pomimo otwarcia placówki oświatowej, do której uczęszczało dziecko, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Z zasiłku opiekuńczego na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek został przyznany z tytułu wcześniejszej opieki nad dzieckiem, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli w złożonym przed 3 maja 2020 r. wniosku o zasiłek opiekuńczy wskazano okres opieki nad dzieckiem po 3 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do

tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 24 maja br.).

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zachęca się o przesyłanie wypełnionych wniosków o zasiłek opiekuńczy, jak również innych dokumentów urzędowych za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek jest podstawą do przyznania świadczenia. Przed jego przesłaniem do PT, w celu upewnienia się, co do poprawności wypełnionego dokumentu i w razie wątpliwości, co do jego treści, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem komórki świadczeń w PT Gorlice pod numerem telefonu:18 3524803; 18 3525700; 18 3525538.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  

UBEZPIECZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w celu usprawnienia pracy Placówki Terenowej w Gorlicach oraz mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników Kasy zachęca do przekazywania urzędowej korespondencji dotyczącej ubezpieczenia w formie dokumentu elektronicznego przez profil zaufany ePUAP, bądź w formie tradycyjnej za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej lub udostępnionej w siedzibie placówki "wrzutni" na dokumenty.

Zobacz też: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany  

Rozpatrywanie spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie stanu epidemii, przekazanych do jednostki KRUS w formie opisanej powyżej nastąpi po zweryfikowaniu kompletności składanych dokumentów z zakresu ubezpieczenia. W celu uniknięcia braków formalnych w zgłoszeniach i wnioskach kierowanych do Kasy, należy zwrócić się telefonicznie: 18 3524803; 18 3525700; 18 3525538 lub e-mailem do pracownika merytorycznego placówki o zaakceptowanie poprawności wypełnionych druków do ubezpieczenia oraz stwierdzenia ich kompletności, co ułatwi zaewidencjonowanie zgłaszanych zmian oraz prawidłowe wydanie decyzji dotyczącej ubezpieczenia.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników należy pobrać druki zamieszczone na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl. Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce Formularze i wnioski - Ubezpieczenia.

https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/ubezpieczenia/  

Informujemy ponadto, że ze względu na indywidualność składanych zgłoszeń, należy zwrócić się telefonicznie lub e-mailowo do PT KRUS Gorlice, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz udostępnienia dodatkowych druków czy oświadczeń wymaganych do rozpatrzenia sprawy z zakresu ubezpieczenia.

Nadmieniamy również, że dopuszczalną formą kontaktu z pracownikami KRUS jest osobiste stawiennictwo w Placówce Terenowej w Gorlicach, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dogodnego dla stron terminu załatwienia sprawy, z zachowaniem wszelkich obostrzeń epidemiologicznych.

PREWENCJA

Placówka Terenowa KRUS w Gorlicach, ze względu na zaistniałą sytuację mając ograniczone możliwości prowadzenia w dotychczasowej formie działań prewencyjnych, takich jak szkolenia rolników, konkursy wiedzy o BHP, zachęca do samodzielnego dokształcania i pozyskiwania informacji o sposobach zapobiegania wypadkom podczas pracy rolniczej. Do tego celu posłużyć mogą ciekawe materiały prewencyjne (broszury, ulotki, filmy), jak również możecie Państwo samodzielnie ocenić stan bezpieczeństwa własnego gospodarstwa wypełniając listy kontrolne:

 Ocena gospodarstwa pod kątem zagrożeń przyczyniających się do wypadków z udziałem maszyn i urządzeń;

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/lista_kontrolna_maszyny_2020.pdf

 Lista kontrolna - ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich:

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/kampanie_2020/Lista_kontrolna_Zwierzeta_2020.pdf

 Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/prewencja/Lista_kontrolna_Upadek_2020_2.pdf

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kampaniami prewencyjnymi KRUS, zaplanowanymi na 2020 rok, które są dostępne na stronie internetowej

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/  

NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ

Kampania pod tym hasłem dotyczy zapobiegania jednym z najliczniej występujących wypadków zgłaszanych do KRUS – związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Prewencja w tym przypadku wiąże się z przestrzeganiem kilku prostych zasad, takich jak: zapewnienie zwierzętom dobrostanu, poznanie ich behawiorystyki czy właściwe sposoby codziennej obsługi.

ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ

Kampania dotycząca zapobiegania upadkom w gospodarstwie rolnym.

„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Zapobieganie im jest kwestią przestrzegania prostych zasad, stosowanie których nie wymaga najczęściej angażowania dużych nakładów finansowych

MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ

To hasło kolejnej kampanii prewencyjnej Kasy. Odnosi się ona do zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych.

„KLESZCZE – KŁUJĄCY TEMAT”

Tematyką tej kampanii jest omówienie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym.

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2020/Borelioza.pdf  

„KOŚCI I STAWY TEŻ ROLNIKA SPRAWY”

Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Prowadząc działalność prewencyjną głównie wśród rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie zapomniała również o dzieciach i młodzieży z terenów wiejskich. Dla nich również został przygotowany pakiet edukacyjny w którym znajdują się materiały w postaci filmów, quizów kolorowanek itp.

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/  

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/  

Jesteśmy przekonani, iż czas poświęcony na zapoznanie się z powyższym materiałem będzie skutkował poprawą bezpieczeństwa pracy w Państwa gospodarstwie rolnym.

Źródło: KRUS

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005