A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

W Ustawie o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (DZ.U.2022 poz. 1967 zaproponowano wsparcie dla grupy podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy są to:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
 • noclegownie, ogrzewalnie, 
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 • podmioty systemu oświaty, 
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie, 
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, 
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną, 
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
 • ochotnicze straże pożarne, 
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione, 
 • centra integracji społecznej, 
 • kluby integracji społecznej, 
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, 
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, 
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne. 

 Wsparcie przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

 Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, w stosunku do kosztów poniesionych w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP przesłać na :  ePUAP: /4g2r5mu3dk (wypełniony formularz wraz z kopiami faktur należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić przez profil zaufany),

- papierowo w Urzędzie Gminy w Uściu Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie
w godzinach pracy urzędu. Kontakt telefoniczny 18/3516041 w. 46.

Aktualny wzór wniosku do pobrania:

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego.xlsx xlsx 27,44 KB Pobierz
Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_podmioty_wrazliwe (3).docx docx 36,27 KB Pobierz
WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU_DLA_NIEKTÓRYCH_PODMIOTÓW_NIEBĘDĄCYCH_GOSPODARSTWAMI_DOMOWYMI_Z_TYTUŁU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTÓRYCH_ŹRÓDEŁ_CIEPŁA (1).docx docx 36,43 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005