A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycjami: „Wodociąg i kanalizacja Uście Gorlickie – rozbudowa – przebudowa” oraz „Budowa SUW wraz z ujęciem wody w Uściu Gorlickim” realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gmin Ziemi Gorlickiej Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – spr, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Zamawiający – Gmina Uście Gorlickie – zawiadamia, że jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu wybrane zostały oferty złożona przez:

Zakład Usług Budowlanych

MENBUD mgr. inż. Józef Mendyka

Stróżówka 465,38 – 300 Gorlice.

cena brutto: 105.042,00 złotych.

cena netto: 85.400,00 złotych.

czas przybycia na plac budowy od nieplanowanego wezwania przez Zamawiającego: 2 godzin.

Liczba punktów uzyskana w kryterium cena: 60,00 pkt

Liczba punktów uzyskana w kryterium czas przybycia na plac budowy od nieplanowanego wezwania przez Zamawiającego: 40,00 pkt

Uzyskana łącznie liczba punktów: 100,00 pkt

Więcej na https://bip.malopolska.pl/api/files/2559083

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005