A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) – dalej określanej jako: u.c.p.g., Wójt Gminy Uście Gorlickie niniejszym informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie od dnia 31.10.2021 r.

 

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Gminy Uście Gorlickie przyjęła w dniu 28.12.2012 r. uchwałę nr XXVI/232/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Uście Gorlickie.

 

Równocześnie Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje o możliwości wyłączenia się przez ww. właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Uście Gorlickie od dnia 01.01.2023 r.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 31.12.2022 r. włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Uście Gorlickie. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 01.01.2023 r. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z przepisów u.c.p.g., w szczególności z przepisu art. 6c ust. 3a, 3c, 3e. Zaznaczyć należy, iż w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 31.12.2022 r. na adres: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej, adres: Wysowa Zdrój 69, 38-316 Wysowa Zdrój. Komórką organizacyjną Gminy Uście Gorlickie wyznaczoną do udzielenia wyjaśnień jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej – tel. 18 353 20 07 .

 

Mając na uwadze brzmienie art. 6c ust. 3c pkt 1 u.c.p.g. informuje się również, że w tym samym terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 31.12.2022 r. włącznie, właściciel nieruchomości może odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Uście Gorlickie, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005