A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817, ze zm.), zgodnie z uchwałą NR XLVIII/466/2010 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami”, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Uście Gorlickie ogłosił przeprowadzenie konsultacji. W wyniku tych konsultacji nie wpłynęły do Wójta żadne oferty na realizację zadań jak również inne uwagi i sugestie. Konsultacje uznaje się za ważne gdyż zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem. W związku z tym Wójt Gminy Uście Gorlickie przedkłada w/w projekt uchwały do uchwalenia.

Wójt

/-/ Zbigniew Ludwin

                                                                                                            

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005