A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się IX Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  2. Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019-2032.
  3. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020.
  4. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
  5. Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
  6. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  7. Uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2020 – 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Uście Gorlickie.
  10. Opłaty uzdrowiskowej.
  11. Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
  12. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  13. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
  14. Zmiany uchwały Nr XVIII/171/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005