A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Zapraszamy do zgłaszania się do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Uście Gorlickie w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Uście Gorlickie w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie.

Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji gminy Uście Gorlickie.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów uchwał Rady Gminy Uście Gorlickie, zarządzeń Wójta Gminy Uście Gorlickie związanych z rewitalizacją.

  1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Uście Gorlickie w drodze Zarządzenia.
  2. Komitet liczy nie więcej niż 10 osób, w tym:
    1. nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Gminy Uście Gorlickie,
    2. nie więcej niż 2 przedstawicieli przedsiębiorców,
    3. nie więcej niż 2 przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych,
    4. nie więcej niż 3 przedstawicieli mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór został dołączony poniżej. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 lipca 2017 roku.

Zgłoszenia prosimy składać w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy, Uście Gorlickie 80. Dodatkowych informacji udziela P. Elżbieta Wansacz tel. 18/3516041 w 47.

Więcej na http://www.rewitalizacja.usciegorlickie.pl/komitet-rewitalizacji

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005