A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

W związku z realizacją zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz obowiązkiem przeprowadzania kontroli palenisk indywidualnych nałożonym na organy samorządowe przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z póżn. zm. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) Wójt Gminy informuje, iż począwszy od grudnia br. w okresach w jesienno – zimowych na terenie gminy Uście Gorlickie będą przeprowadzane coroczne kontrole palenisk domowych.    

Obowiązkiem mieszkańców w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z niskiej emisji jest przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej dla Małopolski w zakresie instalacji w których następuje spalanie paliw oraz rodzajów paliw a także kategoryczny zakaz spalania odpadów.

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz:

  • spalania  mułu i  flotokoncentratu  węglowego oraz  węgla kamiennego  o uziarnieniu 0-3mm,
  • spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%,    
  • użytkowania nowych kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań eko-projektu w   zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.  

Do końca 2022 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów pozaklasowych, nazywanych potocznie „kopciuchami”.

Do końca 2026 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane bezterminowo.

Kontrola prowadzona przez organ samorządowy obejmowała będzie kontrolę urządzenia grzewczego oraz kontrolę stosowanego paliwa.

Osoby, które eksploatują kotły, piece lub kominki, zobowiązane są do okazania w trakcie kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie przepisów uchwały antysmogowej tj.:

  1. Dokumenty potwierdzające parametry stosowanego węgla np. certyfikat jakości węgla, faktura zawierająca informacje o parametrach zakupionego węgla. Kupujący ma prawo żądać tego dokumentu od sprzedawcy paliwa.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez urządzenie grzewcze wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń i sprawności (np. dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja użytkowania lub sprawozdanie/protokół z badań).

Kontrolujący mogą również przeprowadzić na miejscu badanie wilgotności drewna przy pomocy wilgotnościomierza.

Niestosowanie się do zapisów Uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz przepisów Ustawy prawo ochrony środowiska, skutkować może nałożeniem mandatu do wysokości  500,00 zł bądź karą grzywny w wysokości do 5 000,00 zł.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005