A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Nabory wniosków w LGD „Beskid Gorlicki”

Od 17.07.2017 do 07.08.2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:

 1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi; Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.
 2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, (Limit środków w ramach naboru wynosi 460 000,00 zł) które:
  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo
  • skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Limit środków w ramach naboru wynosi 340 000,00 zł.
 4. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji. Limit środków w ramach naboru wynosi 200 000,00 zł.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Zapraszamy do składania wniosków!

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005