A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

 

 

STAROSTA GORLICKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1503K Florynka – Izby od km 5+655,00 do km 5+715,00 wraz z budową mostu na potoku dopływ spod Jaśkowej w km 0+487,00 w miejscowości Brunary, w ciągu drogi powiatowej Nr 1503K Florynka -  Izby w km 5+680,00,na wniosek Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 5 stycznia 2018r. złożony przez Pana Jana Filipiaka Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Brunary, gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

 

a) między liniami rozgraniczającymi teren określający granicę pasa drogi powiatowej - jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb Brunary, działka nr 406/2 (406); 453/2 (453); 405/6 (405/3); 452/2 (452);  

b) w granicach terenu wód płynących jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie, obręb Brunary, działka nr 536 nie podlegająca podziałowi.

 

szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych pod w/w inwestycję oraz podlegających podziałowi :

 

Stan dotychczasowy  :                      Stan po podziale :

działka nr 405/3                                  405/5  –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           405/6  –  pod rozbudowę drogę

działka nr 406                                    406/1  –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           406/2  –  pod rozbudowę drogi

działka nr 452                                   452/1  –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           452/2  –  pod rozbudowę drogi

działka nr 453                                    453/1  –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           453/2  –  pod rozbudowę drogi

            Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy (i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia) - w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 .

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U.Nr 98 poz.1071) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. Ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005