A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

AB.6740.1157.2019                                                                                     Gorlice, 2020-01-03

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.)

 

STAROSTA GORLICKI

 

zawiadamia, że:

I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica państwa w km 23+733,00 do km 23+765,00 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wysowa Zdrój, Gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki,  na wniosek Zarządu Powiatu Gorlickiego  dnia 20 grudnia 2019r. złożony przez Pana Marka Machowskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Wysowa, powiat gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych                  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem), które znajdują się:

 

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1498K - jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie [120510_2], obręb Wysowa Zdrój [0019], pow.gorlicki, woj.małopolskie na działkach nr: 210/1 (210), 209/2 (209), 82/2 (82), oraz na części działek drogowych nie podlegających podziałowi nr: 126, 242.

 

b) w granicach terenu wód płynących,  jednostka ewidencyjna Uście Gorlickie [120510_2], obręb Wysowa Zdrój [0019], pow.gorlicki, woj.małopolskie, na działce nr 84 nie podlegającej podziałowi.

 

szczegółowy wykaz nieruchomości przewidzianych pod w/w inwestycję oraz podlegających podziałowi :

 

Stan dotychczasowy :                      Stan po podziale :

działka nr 82                                      82/1          –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           82/2          –  pod drogę

działka nr 209                                    209/1        –  dotychczasowe przeznaczenie

                                                           209/2        –  pod drogę

działka nr 210                                    210/1        –  pod drogę                                                                                                        210/2        –  dotychczasowe przeznaczenie

 

            Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy (i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia) - w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, pokój 306, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 .

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005