A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728), Wójt Gminy Uście Gorlickie – Gminny Komisarz Spisowy podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy  Uście Gorlickie.

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest spośród osób:

• pełnoletnich; • zamieszkałych na terenie danej gminy; • posiadających co najmniej średnie wykształcenie; • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu o niekaralności, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to musi zawierać klauzulę następującej treści:

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

 

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

Przejdzie obowiązkowe szkolenie obejmujące informacje z zakresu statystyki publicznej, zakresu podmiotowego i przedmiotowego spisu, sposobu wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego do przeprowadzenia spisu.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa podpisana będzie z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani będą na listę  rachmistrzów rezerwowych. W przypadku takiej samej ilości punktów, decydować będzie  kolejność zgłoszeń.

W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym  w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego – aplikację CAPI . W sytuacji wzmożonej epidemii wirusa COVID-19 rachmistrze terenowi będą spisywać przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni.

Rachmistrz  terenowy wykonywał będzie czynności w ramach prac spisowych, na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego za które otrzyma wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

5. Terminarz:

15 czerwca – 8 lipca 2020 r. – nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

3 sierpnia – 11 września 2020 r. - szkolenia kandydatów na rachmistrzów

3 sierpnia – 13 września 2020 r. - testy egzaminacyjne na rachmistrzów terenowych.

5 sierpnia – 13 września 2020 r. – zawarcie umów z rachmistrzami terenowymi

1 października - 30 listopada 2020 - przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrzów terenowych.

 

6.  Kwestionariusz zgłoszenia  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)  oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej (załącznik nr 2) należy składać do dnia 8 lipca 2020 r.  na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Uście Gorlickie w godz. 7:30 do 15:30, lub przesłać na adres: Urząd Gminy  Uście Gorlickie , 38-315 Uście Gorlickie 80. Decyduje data wpływu do tut. urzędu.

7. Informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie Urzędu Statystycznego
w Krakowie. Dodatkowych informacji  udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 18 3516041 wew. 51. Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Uście Gorlickie wynosi: 3

 

 

 

 

Wójt Gminy Uście Gorlickie

Gminny Komisarz Spisowy

 

/-/ Zbigniew Ludwin

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ogłoszenie GKS o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych docx 13,48 KB Pobierz
Procedura naboru rachmistrzów docx 87,02 KB Pobierz
Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata docx 11,62 KB Pobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności docx 12,19 KB Pobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie RODO docx 11,36 KB Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych docx 12,34 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005