A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Uście Gorlickie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam:

  • o podjęciu przez Radę Gminy Uście Gorlickie uchwały Nr XXVIII/266/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie, uchwalonego uchwałą Nr XL/390/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 marca 2010r, w zakresie zgodnym z załącznikiem graficznym do ww. uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie;
  • o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 lipca 2017r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie 80) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Uście Gorlickie.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005