A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) zwanej dalej „ustawą”, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  oraz uchwał Rady Gminy Uście Gorlickie w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Uście Gorlickie:

  • Nr: XVII/150/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. i XXXIX/380/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. zmienionej uchwałą Nr XI/105/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r.,
  • Nr: XVII/151/2016 z dnia 30 czerwca 2016 i XXXIX/377/2014 z dnia 24 czerwca 2014r., zmienionej uchwałą Nr XI/104/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015r.,
  • Nr XVII/152/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2016r.,
  • Nr: XXXIX/379/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. i  XVII/153/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,
  • Nr XLI/395/2014r. z dnia 21 października 2014r. i XVII/154/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,
  • Nr XVII/155/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2016r.,
  • Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2016r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uście Gorlickie I – „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”, „Uście Gorlickie II”, „Uście Gorlickie III”, „Uście Gorlickie IV”, „Uście Gorlickie V”, „Uście Gorlickie VI” i „Uście Gorlickie VII” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 16 października do 14 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów odbędzie się w dniu 7 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w pokoju nr 6 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jw. i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@usciegorlickie.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Wójta Gminy Uście Gorlickie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2017r.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005