A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnione zostaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim w sierpniu 2017r.

Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Korzystanie ze wsparcia w ramach programu „Rodzina 500+” w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” będzie ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie od 1 sierpnia do 30 października 2017r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Dla wniosków złożonych w sierpniu wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Ponadto formularze wniosków są już dostępne na internetowej stronie MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) w okresie zasiłkowym 2017/2018.

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (wnioski uwzględniające kryterium dochodowe).

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii oraz oryginału do wglądu pracownika przyjmującego wniosek:

 1. Kompletnie wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami
 2. Oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
 3. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za rok 2016,
 4. W przypadku ubezpieczenia w KRUS - zaświadczenie o kwocie wypłaty zasiłku chorobowego za 2016 r.
 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym do wniosku dołącza się odpowiednio: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku
 6. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu w roku 2016 oraz 2017należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
  1. kserokopia umowy o pracę
  2. kserokopia świadectwa pracy
  3. kserokopia rozliczenia rocznego (pit-y za rok 2016)
  4. w przypadku uzyskania dochodu w 2017 lub 2018 r. - zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto, uzyskanym za drugi miesiąc pracy (w przypadku uzysku wynikającego z rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc prowadzenia działalności.)
 7. Kserokopię odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego
 8. Kserokopię odpisu prawomocnego wyroku przyznającego alimenty (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i każde kolejne dziecko (wnioski bez kryterium dochodowego) 1. Kompletnie wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze UWAGA ! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005