A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Projekt „Małopolska Planeta Wiedzy”

W ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Uście Gorlickie wraz z partnerami: Gminą Bolesław oraz ALDEO Systemy Zarządzania Spółka z o.o. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolska Planeta Wiedzy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 30.06.2018r.

Całkowita wartość projektu wynosi 931 732,88 PLN, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 884 910,08 PLN.

Grupę docelową stanowi 287 uczniów uczących się w 4 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach zlokalizowanych na terenie Gminy Uście Gorlickie i Gminy Bolesław oraz 71 nauczycieli realizujących to kształcenie. Z terenu Gminy Uście Gorlickie, projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej w Uściu Gorlicki, Szkole Podstawowej w Brunarach, Szkole Podstawowej w Wysowej-Zdroju, Gimnazjum w Uściu Gorlicki oraz Gimnazjum w Brunarach.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących zadań:

  • przygotowanie nauczycieli przedmiotów ogólnych do realizacji zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do realizacji zajęć metodą eksperymentalną i doświadczeń,
  • doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK,
  • wyposażenie pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach zajęć prowadzonych metodą eksperymentu,
  • realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, TIK) oraz zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005