A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację?
Skorzystaj z dotacji
w LGD „Beskid Gorlicki” 

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł.

2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

Limit środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.

3. Rozwijanie działalności gospodarczej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 879 956,00 zł.

4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych;

Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.

5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;

Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Limit środków w ramach naboru wynosi 232 035,00 zł.

7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 403 438,12 zł.

8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi;

Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.

Pomoc na powyższe operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

  • 70% kosztów kwalifikowanych;
  • 100% kosztów kwalifikowanych;
  • 63,63% kosztów kwalifikowanych;

w zależności od rodzaju podmiotu wnioskującego oraz zakresu tematycznego
w ramach którego prowadzony będzie nabór.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem
tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.

 

 
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                        

 

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005