A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

INFORMACJA

W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że zgodnie ze zmienionym art.46 ust.3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciele albo posiadacze gruntów rolnych składają do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej gminy, u właściwych miejscowo sołtysów lub w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie.

Szacowania szkód łowieckich na terenie Gminy Uście Gorlickie, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy;
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wypłaty odszkodowań na szkody, zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Do przeprowadzenia szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich dla Zespołów szacujących, zobowiązane jest na mocy przepisu art.46 w/w ustawy Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe.

Do czasu przeprowadzenia w/w szkoleń oraz wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy, szacowania szkód dokonuje się w oparciu o dotychczasowe przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45 poz. 272).

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać na dziennik podawczy Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, pokój nr 6, P. Paweł Karaś, telefon. 18 3516041, w godzinach pracy Urzędu.

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Wniosek o szacowanie szkód łowieckich 2018 docx 13,57 KB Pobierz
Protokół oględzin i ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych 2018 doc 56,50 KB Pobierz
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005