A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się VI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  2. W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019 -2032.
  3. W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.
  4. W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Uście Gorlickie.
  5. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.
  6. W sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia w drodze inkasa.
  7. W sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
  8. W sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
  9. W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  10. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kwiatoń.
  11. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  12. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  13. W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa – Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego.
  14. W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Uście Gorlickie działek w celu urządzenia drogi gminnej w miejscowości Nowica.
  15. W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Stawisza.
  16. W sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie.
  17. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim za 2018 rok.
  18. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim za 2018 rok.
  19. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Uście Gorlickie za 2018 rok.
   • Debata nad raportem o stanie Gminy Uście Gorlickie.
   • W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uście Gorlickie
  20. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  21. W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
  22. W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uście Gorlickie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005