A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się X Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  2. Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019-2032.
  3. Przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Uście Gorlickie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  4. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  5. W sprawie opłaty uzdrowiskowej.
  6. Uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  7. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.
  8. Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Głosowanie, tematyka - http://usciegorlickie.rada24.pl

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005