A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020-2032.
  3. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  4. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2020.
  5. Ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w Projekcie na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR, RPO Województwa Małopolskiego.
  6. Zmiany uchwały Nr IX/93/19 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowane odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  7. Uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego na działce 333 i 328/3 w miejscowości Zdynia.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie:

https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005