A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020 (utrata mocy Uchwały Nr XII/109/20 ).
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020-2032 (utrata mocy Uchwały Nr XII/109/20 ).
  3. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020
  4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020-2032.
  5. Ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie „odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała – Ropa współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  6. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w Projekcie na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Województwa Małopolskiego
  7. Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Uście Gorlickie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
  8. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gładyszów.
  9. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
  10. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gładyszów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005