A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wnioski do porządku obrad.
 6. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 8. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020-2032.
  3. Niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
  4. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  5. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Regietów.
  6. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie.
  7. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Uście Gorlickie.
  8. Określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005