A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 1100 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Wnioski do porządku obrad. 
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji. 
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta. 
 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2023 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVIII/434/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. 
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie. 
  3. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu nieograniczonego. 
  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
  5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.
  6. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Uście Gorlickie. 
  7. W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/482/23 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 7 lat. 
  8. W sprawie określenia zasad udzielania dotacji a prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Uście Gorlickie, wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 
  9. Zmiany uchwały Nr XXII/266/21 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w gminie Uście Gorlickie. 
  10. Zmiany uchwały Nr XXV/292/21 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w gminie Uście Gorlickie. 
  11. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w gminie Uście Gorlickie.
 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005