A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020.
  2. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie działek położonych w miejscowości Brunary.
  3. Ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała – Ropa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
  4. Zmiany uchwały Nr XIV/136/20 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
  5. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  6. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
  7. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
  8. Zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  9. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Uście Gorlickie.
  10. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  11. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie.
  12. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I„ w Gminie Uście Gorlickie.
  13. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I„ w Gminie Uście Gorlickie.
  14. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I„ w Gminie Uście Gorlickie.
  15. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III„ w Gminie Uście Gorlickie.
  16. Uzupełnienia składu osobowego Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy.
  17. Uzupełnienia składu osobowego Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy.
  18. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Uście Gorlickie za 2019 rok: - debata nad Raportem o stanie Gminy Uście Gorlickie - uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uście Gorlickie
  19. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
  20. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji. 

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005