A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 900 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  3. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2021.
  4. Pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza.
  5. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  6. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hańczowa.
  7. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  8. Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  9. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie – 17 projektów.
  10. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie – 10 projektów.
  11. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie – 2 projekty.
  12. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie – 3 projekty.
  13. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie – 1 projekt.
  14. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie – 3 projekty.
  15. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie – 1 projekt.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005