A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIX Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy. 
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej 
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2017 – 2027. 
  3. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2020”. 
  4. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów gminy nieruchomości położonych w miejscowości Hańczowa.
  5. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gruntów gminy Uście Gorlickie.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim za rok 2016.
  7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim za rok 2016.
  8. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
  9. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. 
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 
 9. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005