A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzednich Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.
  2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie
  3. W sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/020 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  4. W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022.
  5. W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
  6. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok.
  7. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ropki.
  8. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
  9. W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w ramach odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną.
  10. W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.
  11. W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005