A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXX Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
  2. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  3. zmiany uchwały Nr XXV/223/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Wysowej obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie.
  4. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Uście Gorlickie oraz ustanowienia służebności gruntowej.
 5. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi: - Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XXVI/246/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegnia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005