A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIII/221/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.
  2. Udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Uście Gorlickie do podjęcia działań na rzecz przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu p.n. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, realizowanego ramach 5 osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska, Działania: 5.3 Ochron zasobów wodnych, Poddziałania: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.
Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005