A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
Język:

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 1200 w budynku Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzednich Sesji.
 6. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. W sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXIX/323/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
  2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.
  3. W sprawie wyodrębniania w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  4. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
  5. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  6. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  7. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
  8. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Uście Gorlickie.
  9. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2022.
  10. W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie I w gminie Uście Gorlickie – 6 uchwał.
  11. W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp Uście Gorlickie II w gminie Uście Gorlickie – 4 uchwały.
  12. W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki, kultury i rozwoju gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie Sesji

Dane osobowe uczestników obrad będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny spoczywający na Administratorze danych osobowych), w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym.

Obraz i dźwięk z obrad z obrad Rady Gminy transmitowany będzie na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw/live

Archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępniony będzie na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCsLotpVwig-eIfW5Y4QrKZw

Zapisz się na nasz newsletter:
Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041

e-mail: gmina@usciegorlickie.pl
http://www.usciegorlickie.pl/
Urząd czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Konta Urzędu Gminy do wpłat:
wpłaty podatków, opłaty skarbowej, czynszów
52 8797 1039 0030 0300 1515 0002
wadia
68 8797 1039 0030 0300 1515 0005